ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » شاهد » مراسم بازگشایی ۹۰

 مراسم بازگشایی هنرستان پسرانهٔ شاهد شهید مصطفی احمدی روشن

Back

یک دیدگاه بگزارید