ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » معاونت فنی
معاون آموزشی
سمت : معاون آموزشی

نام و نام خانوادگی : جعفر جلیلی مطلق

رشته : کارشناس زبان و ادبیان فارسی

تحصیلات تکمیلی : فارغ التحصیل کارشناس ارشد زبان و ادبیان فارسی

Back

یک دیدگاه بگزارید