ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » معاونت پرورشی
معاون پرورشی
سمت : معاون تربیتی

نام و نام خانوادگی : سعید صدیقی

رشته : کارشناس دبیری الهیات و معارف اسلامی

تحصیلات تکمیلی : کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب«تحصیل ناتمام»

Back

یک دیدگاه بگزارید