ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » مربی پرورشی
مربی پرورشی
سمت : مربی پرورشی

نام و نام خانوادگی : ولی قراتپه

رشته : کارشناس علوم تربیتی

Back

یک دیدگاه بگزارید