ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » افراد ممتاز

دوّم حسابداری مالی شاخهٔ کار دانش دی ماه ۹۴

دوّم نقشه کشی معماری شاخهٔ فنی حرفه ای دی ماه ۹۴

دوّم طراحی وب شاخهٔ کار دانش دی ماه ۹۴

دوّم کامپیوتر شاخهٔ فنی حرفه ای دی ماه ۹۴

سوّم حسابداری مالی شاخهٔ کار دانش دی ماه ۹۴

سوّم نقشه کشی معماری شاخهٔ فنی حرفه ای دی ماه ۹۴

سوّم طراحی وب شاخهٔ کار دانش دی ماه ۹۴

سوّم گرافیک شاخهٔ فنی حرفه ای دی ماه ۹۴Back

 

یک دیدگاه بگزارید