برنامهٔ کلاس کنکور پایهٔ سوّم

رشته

زنگ

درس

استاد

رشته

زنگ

درس

استاد

معماری

۵

دروس تخصص

اسحاقیان

معماری

۱

عربی

منصوری

۶

۲

فیزیک

خدابنده

۳

زبان

گنجی

گرافیک

۵

دروس تخصص

جباری

گرافیک

۱

فیزیک

خدابنده

۶

۲

زبان

گنجی

۳

عربی

منصوری

حسابداری

۵

دروس تخصص

مهدوی

معماری

۱

فیزیک

خدابنده

۶

۲

زبان

گنجی

۳

عربی

منصوری

صفحات وب

۵

دروس تخصص

سیفی

صفحات وب

۱

زبان

گنجی

۶

۲

عربی

منصوری

۳

فیزیک

خدابنده

*تقسیم بندیِ ساعت کلاس ها*

زنگ اوّل ۸ الی ۹/۲۰ --- تفریح اوّل ۹/۲۰ الی ۹/۴۰ --- زنگ دوّم ۹/۴۰ الی ۱۱ --- تفریح دوّم ۱۱ الی ۱۱/۲۰

زنگ سوّم ۱۱/۲۰ الی ۱۲/۴۰

زنگ پنجم ۱۵ الی ۱۶/۲۰ --- استراحت ۱۶/۲۰ الی ۱۶/۴۰ --- زنگ ششم ۱۶/۴۰ الی ۱۸

لازم به ذکر است که جمعهٔ هر ماه آزمون قلم چی برگزار می شود

دفتر معاونت فنی و آموزشی هنرستان شاهد

چاپ این صفحه