برنامهٔ هفتگی پایهٔ دوّم رشتهٔ طراحی و توسعهٔ وب

زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوّم زنگ دوّم زنگ اوّل ایام هفته
دین و زندگی ۲/----------
----------/جغرافیا
دین و زندگی ۲
جغرافیا
زبان فارسی
شنبه
--------------------
نرم افزار اداری
نرم افزار اداری
نرم افزار اداری
نرم افزار اداری
یکشنبه
--------------------
عربی ۲/۱
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
طراح امور گرافیکی
دوشنبه
--------------------
پرورشی/----------
طراح امور گرافیکی
ورزش
تاریخ معاصر
سه شنبه
--------------------
--------------------
سیستم عامل
مفاهیم پایه و شبکه
مفاهیم پایه و شبکه
چهارشنبه

*تقسیم بندیِ ساعت کلاس ها*

زنگ اوّل ۷/۵۵ الی ۹/۰۵ --- تفریح اوّل ۹/۰۵ الی ۹/۳۰ --- زنگ دوّم ۹/۳۰ الی ۱۰/۵۰ --- تفریح دوّم ۱۰/۵۰ الی ۱۱/۰۵

زنگ سوّم ۱۱/۰۵ الی ۱۲/۳۰ --- تفریح سوّم و نماز و ناهار ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۱۰ --- زنگ چهارم ۱۳/۱۰ الی ۱۴/۳۰

لازم به ذکر است که چهارشنبهٔ هر هفته مراسمِ زیارت عاشورا برگزار می شود

دفتر معاونت فنی و آموزشی هنرستان شاهد

چاپ این صفحه