برنامهٔ هفتگی پایهٔ سوّم رشتهٔ گرافیک

زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوّم زنگ دوّم زنگ اوّل ایام هفته
--------------------
کارگاه گرافیک
کارگاه گرافیک
صفحه آرائی
صفحه آرائی
شنبه
--------------------
عکاسی ۲
عکاسی ۲
خط در گرافیک
خط در گرافیک
یکشنبه
--------------------
طراحی ۲
طراحی ۲
تصویر سازی
تصویر سازی
دوشنبه
--------------------
مبانی رایانه
ورزش/دین و زندگی ۳
جغرافیا
دین و زندگی ۳
سه شنبه
--------------------
تاریخ هنر جهان
علم مناظر و مرایا
علم مناظر و مرایا
عربی ۲/۲
چهارشنبه

*تقسیم بندیِ ساعت کلاس ها*

زنگ اوّل ۷/۵۵ الی ۹/۰۵ --- تفریح اوّل ۹/۰۵ الی ۹/۳۰ --- زنگ دوّم ۹/۳۰ الی ۱۰/۵۰ --- تفریح دوّم ۱۰/۵۰ الی ۱۱/۰۵

زنگ سوّم ۱۱/۰۵ الی ۱۲/۳۰ --- تفریح سوّم و نماز و ناهار ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۱۰ --- زنگ چهارم ۱۳/۱۰ الی ۱۴/۳۰

لازم به ذکر است که چهارشنبهٔ هر هفته مراسمِ زیارت عاشورا برگزار می شود

دفتر معاونت فنی و آموزشی هنرستان شاهد

چاپ این صفحه