برنامهٔ هفتگی پایهٔ سوّم رشتهٔ حسابداری مالی

زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوّم زنگ دوّم زنگ اوّل ایام هفته
--------------------
حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی
شنبه
--------------------
قانون کار
ادبیات فارسی
کارآفرینی
ریاضی امور مالی
یکشنبه
--------------------
ورزش/کارآفرینی
حسابداری شرکت ها
حسابداری شرکت ها
عربی ۲/۲
دوشنبه
----------/دین و زندگی ۳
آمادگی دفاعی
تاریخ معاصر
دین و زندگی ۳
--------------------
سه شنبه
--------------------
--------------------
حسابداری تکمیلی
حسابداری تکمیلی
حسابداری تکمیلی
چهارشنبه

*تقسیم بندیِ ساعت کلاس ها*

زنگ اوّل ۷/۵۵ الی ۹/۰۵ --- تفریح اوّل ۹/۰۵ الی ۹/۳۰ --- زنگ دوّم ۹/۳۰ الی ۱۰/۵۰ --- تفریح دوّم ۱۰/۵۰ الی ۱۱/۰۵

زنگ سوّم ۱۱/۰۵ الی ۱۲/۳۰ --- تفریح سوّم و نماز و ناهار ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۱۰ --- زنگ چهارم ۱۳/۱۰ الی ۱۴/۳۰

لازم به ذکر است که چهارشنبهٔ هر هفته مراسمِ زیارت عاشورا برگزار می شود

دفتر معاونت فنی و آموزشی هنرستان شاهد

چاپ این صفحه