برنامهٔ هفتگی پایهٔ دوّم رشتهٔ حسابداری مالی

زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوّم زنگ دوّم زنگ اوّل ایام هفته
----------/دین و زندگی ۲
----------/جغرافیا
دین و زندگی ۲
جغرافیا
زبان فارسی
شنبه
--------------------
حسابداری مقدماتی
حسابداری مقدماتی
حسابداری مقدماتی
بهداشت محیط
یکشنبه
--------------------
عربی ۲/۱
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
آمار
دوشنبه
--------------------
--------------------
پرورشی
سیستم عامل
ورزش
سه شنبه
--------------------
رایانه کار حسابداری مالی
سیستم عامل
مبانی و شبکه
مبانی و شبکه
چهارشنبه

*تقسیم بندیِ ساعت کلاس ها*

زنگ اوّل ۷/۵۵ الی ۹/۰۵ --- تفریح اوّل ۹/۰۵ الی ۹/۳۰ --- زنگ دوّم ۹/۳۰ الی ۱۰/۵۰ --- تفریح دوّم ۱۰/۵۰ الی ۱۱/۰۵

زنگ سوّم ۱۱/۰۵ الی ۱۲/۳۰ --- تفریح سوّم و نماز و ناهار ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۱۰ --- زنگ چهارم ۱۳/۱۰ الی ۱۴/۳۰

لازم به ذکر است که چهارشنبهٔ هر هفته مراسمِ زیارت عاشورا برگزار می شود

دفتر معاونت فنی و آموزشی هنرستان شاهد

چاپ این صفحه