برنامهٔ هفتگی پایهٔ سوّم رشتهٔ نقشه کشی معماری

زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوّم زنگ دوّم زنگ اوّل ایام هفته
--------------------
طراحی/حجم شناسی
طراحی/حجم شناسی
حجم شناسی/طراحی
حجم شناسی/طراحی
شنبه
--------------------
عناصرجزئیات/نقشه برداری
عناصرجزئیات/نقشه برداری
نقشه برداری/عناصرجزئیات
نقشه برداری/عناصرجزئیات
یکشنبه
--------------------
متره و برآورد/نقشه کشی
متره و برآورد/نقشه کشی
نقشه کشی/متره و برآورد
نقشه کشی/متره و برآورد
دوشنبه
--------------------
دین و زندگی ۳
دین و زندگی/ورزش
نقشه کشی/متره و برآورد
نقشه کشی/متره و برآورد
سه شنبه
--------------------
--------------------
تاریخ معاصر
عربی ۲/۲
کاربرد رایانه در نقشه کشی
چهارشنبه

*تقسیم بندیِ ساعت کلاس ها*

زنگ اوّل ۷/۵۵ الی ۹/۰۵ --- تفریح اوّل ۹/۰۵ الی ۹/۳۰ --- زنگ دوّم ۹/۳۰ الی ۱۰/۵۰ --- تفریح دوّم ۱۰/۵۰ الی ۱۱/۰۵

زنگ سوّم ۱۱/۰۵ الی ۱۲/۳۰ --- تفریح سوّم و نماز و ناهار ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۱۰ --- زنگ چهارم ۱۳/۱۰ الی ۱۴/۳۰

لازم به ذکر است که چهارشنبهٔ هر هفته مراسمِ زیارت عاشورا برگزار می شود

دفتر معاونت فنی و آموزشی هنرستان شاهد

چاپ این صفحه