برنامهٔ هفتگی پایهٔ دوّم رشتهٔ نقشه کشی معماری

زنگ پنجم زنگ چهارم زنگ سوّم زنگ دوّم زنگ اوّل ایام هفته
ترسیم فنی گروه ۱
دین و زندگی/زبان فارسی
جغرافی
ادبیات فارسی ۲
دین و زندگی ۲
شنبه
--------------------
ورزش
ریاضی ۲
زبان فارسی
ریاضی ۲
یکشنبه
--------------------
زبان انگلیسی
عربی ۲/۱
آمادگی دفاعی
حلّ تمرین ریاضی ۲
دوشنبه
--------------------
هنرهای تجسمی/مبانی رایانه
شناخت مواد و مصالح
هنرهای تجسمی
مبانی رایانه/هنرهای تجسمی
سه شنبه
ترسیم فنی/گروه ۲
طراحی ۱/ترسیم فنی
طراحی ۱/ترسیم فنی
ترسیم فنی/طراحی ۱
ترسیم فنی/طراحی ۱
چهارشنبه

*تقسیم بندیِ ساعت کلاس ها*

زنگ اوّل ۷/۵۵ الی ۹/۰۵ --- تفریح اوّل ۹/۰۵ الی ۹/۳۰ --- زنگ دوّم ۹/۳۰ الی ۱۰/۵۰ --- تفریح دوّم ۱۰/۵۰ الی ۱۱/۰۵

زنگ سوّم ۱۱/۰۵ الی ۱۲/۳۰ --- تفریح سوّم و نماز و ناهار ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۱۰ --- زنگ چهارم ۱۳/۱۰ الی ۱۴/۳۰

لازم به ذکر است که چهارشنبهٔ هر هفته مراسمِ زیارت عاشورا برگزار می شود

دفتر معاونت فنی و آموزشی هنرستان شاهد

چاپ این صفحه