ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع مجازی شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
خانه » نماینده دبیران
نماینده دبیران
سمت :دبیر زبان انگلیسی – نماینده دبیران هنرستان

نام و نام خانوادگی : علی اسدی

رشته : کارشناس دبیری زبان انگلیسی

دانشگاه : فردوسی مشهد

Back

نظرات غیر فعال شده اند.